Informácia pre kupujúcich

Všetko okolo zákonov,skúsenosti s prístupom úradníkov, uplatňovanie CITESu v praxi...

Moderátor: štefan

Informácia pre kupujúcich

Poslaťod štefan » Pon Jan 08, 2007 9:59 pm

Informácia pre kupujúcich podľa § 22 ods. 6 písm. b) zákona č. 237/2002 Z.z.
A.

Povinnosti kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaných exemplárov živočíchov vyplývajúce zo zákona č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a vyhlášky MŽP SR č. 346/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
EXEMPLÁRE ŽIVOČÍCHOV PATRIACICH DO SKUPINY A ALEBO B:


Kupujúci je povinný požiadať vedecký orgán Slovenskej republiky (Štátna ochrana prírody SR, vedecký orgán SR, Hanulova 5/D, P.O.BOX 155, 840 02 Bratislava, č. telefónu 02/65411960, č. faxu 02/6428 3982) o určenie evidenčného čísla, ak kupujúcemu ešte nebolo určené.Kupujúci, ako nový držiteľ, je povinný nadobudnúť


živý exemplár, ktorý je plazom, vtákom alebo cicavcom len spolu s okresným úradom overeným a potvrdeným preukazom o pôvode exemplára (ďalej len “preukaz o pôvode”) – okrem druhov, ktoré sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí a nadobudnutými na území Slovenskej republiky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 12 vyhlášky MŽP SR č. 346/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “vyhláška”),


iný exemplár ako je uvedený v písmene a) len spolu s iným písomným dokladom, ktorý musí obsahovať údaje podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”).Preukaz o pôvode sprevádza živý exemplár pri každom jeho premiestnení. Na premiestnenie živého exemplára druhu patriaceho do skupiny A (exemplár pochádzajúci z voľnej prírody – pôvod ”W” alebo exemplár, ktorý je z potomstva prvej generácie – pôvod ”F”) na území Slovenskej republiky sa vyžaduje súhlas MŽP SR. Pri premiestnení živého exemplára druhu patriaceho do skupiny A, ktorý je exemplárom narodeným a odchovaným v zajatí – pôvod “C” alebo patriaceho do skupiny B, je držiteľ živého exemplára povinný informovať nového držiteľa živého exemplára o podmienkach jeho chovu a na požiadanie orgánov štátnej správy preukázať jeho pôvod.Pri strate alebo krádeži exemplára je jeho posledný držiteľ povinný bez zbytočného odkladu doručiť originál preukazu o pôvode okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.V prípade úhynu exemplára živočícha, ktorého si držiteľ nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu o pôvode sa musí odovzdať okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.Kupujúci je povinný viesť evidenciu exemplárov, ktorú tvorí:


druhová karta exemplára živočícha a jeho vývinových štádií (pre živé plazy, vtáky a cicavce okrem druhov, ktoré sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí a nadobudnutými na území Slovenskej republiky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 12 vyhlášky),

b) kniha chovu a držby exemplára živočícha (pre živé bezstavovce, ryby, obojživelníky),

c) písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia a pôvod exemplára, pre ktorého sa nevedie evidencia podľa písmena a) alebo b),

d) evidencia podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov a vyhlášky MK SR č. 342/1998 Z.z. (pre múzeá s prírodovedným zameraním),

e) raz ročne (najneskôr do 31.3.) odovzdaný na okresný úrad zoznam držaných a chovaných exemplárov živočíchov (pre VŠ a SŠ s prírodovedným zameraním, SAV a ďalšie vedecké pracoviská vykonávajúce vedeckovýskumnú činnosť).Živé exempláre stavovcov patriacich do skupiny A a B sa musia nezameniteľne označiť v súlade s § 15 vyhlášky.Na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov je potrebné povolenie MŽP SR, ak zákon neustanovuje inak.Na využitie na komerčnú činnosť (kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti, predaj [podľa § 2 písm. q) zákona aj nájom, barterový obchod, výmena alebo akýkoľvek iný spôsob prevodu exemplára], držba na predaj, ponuka na predaj [podľa § 2 písm. r) zákona aj akákoľvek obdobná činnosť vrátane inzerátu a reklamy alebo obstarania inzerátu a reklamy na predaj a výzvy na obchod] alebo preprava na účely predaja ako aj iné využitie za úhradu) je potrebná výnimka MŽP SR, ak zákon neustanovuje inak.Podľa § 22 ods. 5 zákona a § 11 vyhlášky je zakázaná držba všetkých druhov živých primátov patriacich do skupiny A a z čeľade mačkovitých druhov Acinonyx jubatus, Panthera onca, Panthera pardus, Panthera tigris a poddruhov Panthera leo persica, Puma concolor cotyi, Puma concolor costaricensis a Puma concolor cougar. Výnimka zo zákazu je ustanovená len pre zoologické záhrady, záchytné strediská pre živočíchy a osoby zapojené do medzinárodného záchranného programu pre daný druh. Podľa § 39 ods. 9 zákona sa zákaz podľa § 22 ods.5 zákona nevzťahuje na toho, kto ku dňu obmedzenia alebo zákazu držby živých exemplárov patriacich do skupiny A má v držbe takéto živé exempláre; vo vzťahu k druhom uvedeným v § 11 vyhlášky teda na toho, kto mal takéto druhy v legálnej držbe do 30. júna 2002.

EXEMPLÁRE ŽIVOČÍCHOV PATRIACICH DO SKUPINY C ALEBO D:


Kupujúci je povinný požiadať vedecký orgán Slovenskej republiky o určenie evidenčného čísla, ak kupujúcemu ešte nebolo určené.Kupujúci, ako nový držiteľ, je povinný nadobudnúť


živý exemplár, ktorý je plazom, vtákom alebo cicavcom len spolu s okresným úradom overeným a potvrdeným preukazom o pôvode – okrem druhov, ktoré sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí a nadobudnutými na území Slovenskej republiky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 12 vyhlášky,


iný exemplár ako je uvedený v písmene a) len spolu s iným písomným dokladom, ktorý musí obsahovať údaje podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona.Pri strate alebo krádeži exemplára je jeho posledný držiteľ povinný bez zbytočného odkladu doručiť originál preukazu o pôvode okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.V prípade úhynu exemplára živočícha, ktorého si držiteľ nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu o pôvode sa musí odovzdať okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.


5. Kupujúci je povinný viesť evidenciu exemplárov, ktorú tvorí:


druhová karta exemplára živočícha a jeho vývinových štádií (pre živé plazy, vtáky a cicavce okrem druhov, ktoré sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí a nadobudnutými na území Slovenskej republiky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 12 vyhlášky),

b) kniha chovu a držby exemplára živočícha (pre živé bezstavovce, ryby, obojživelníky),

c) písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia a pôvod exemplára, pre ktorého sa nevedie evidencia podľa písmena a) alebo b),

d) evidencia podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov a vyhlášky MK SR č. 342/1998 Z.z. (pre múzeá s prírodovedným zameraním),

e) raz ročne (najneskôr do 31.3.) odovzdaný na okresný úrad zoznam držaných a chovaných exemplárov živočíchov (pre VŠ a SŠ s prírodovedným zameraním, SAV a ďalšie vedecké pracoviská vykonávajúce vedeckovýskumnú činnosť).Pri premiestnení živých exemplárov druhov patriacich do skupiny C a D je osoba zodpovedná za premiestnenie živých exemplárov povinná na požiadanie orgánov štátnej správy preukázať ich pôvod.Na vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov patriacich do skupiny C je potrebné povolenie MŽP SR, ak zákon neustanovuje inak.Na dovoz exemplárov druhov patriacich do skupiny C a D sa vyžaduje oznámenie o dovoze.

B.

Povinnosti kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaných exemplárov rastlín vyplývajúce zo zákona č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a vyhlášky MŽP SR č. 346/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonovEXEMPLÁRE RASTLÍN DRUHOV PATRIACICH DO SKUPINY A ALEBO B:


Kupujúci je povinný požiadať vedecký orgán Slovenskej republiky (Štátna ochrana prírody SR, vedecký orgán SR, Hanulova 5/D, P.O.BOX 155, 840 02 Bratislava, č. telefónu 02/65411960, č. faxu 02/6428 3982) o určenie evidenčného čísla, ak kupujúcemu ešte nebolo určené.Kupujúci, ako nový držiteľ, je povinný nadobudnúť exemplár len spolu s písomným dokladom preukazujúcim pôvod exemplára, ktorý musí obsahovať údaje podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”).


3. Kupujúci je povinný viesť evidenciu exemplárov, ktorú tvorí:


evidenčný zoznam (ten kto má v držbe živé exempláre rastlín – druhy z prílohy I Dohovoru o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín),


písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia a pôvod exemplára (ostatní držitelia exemplárov rastlín),


evidencia podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov a vyhlášky MK SR č. 342/1998 Z.z. (pre múzeá s prírodovedným zameraním),


raz ročne (najneskôr do 31.3.) odovzdaný na okresný úrad zoznam držaných a pestovaných exemplárov rastlín (pre botanické záhrady, arboréta, VŠ a SŠ s prírodovedným zameraním, SAV a ďalšie vedecké pracoviská vykonávajúce vedeckovýskumnú činnosť).Na premiestnenie živého exemplára druhu patriaceho do skupiny A (okrem exemplárov umelo vypestovaných) na území Slovenskej republiky sa vyžaduje súhlas MŽP SR. V prípade premiestnenia živého exemplára druhu patriaceho do skupiny A, ktorý je živým exemplárom umelo vypestovaným alebo patriaceho do skupiny B, je držiteľ živého exemplára povinný informovať nového držiteľa živého exemplára o vhodných podmienkach jeho pestovania.Na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov je potrebné povolenie MŽP SR, ak zákon neustanovuje inak.Na využitie na komerčnú činnosť je potrebná výnimka MŽP SR, ak zákon neustanovuje inak.EXEMPLÁRE RASTLÍN DRUHOV PATRIACICH DO SKUPINY C ALEBO D:


Kupujúci je povinný požiadať vedecký orgán Slovenskej republiky o určenie evidenčného čísla, ak kupujúcemu ešte nebolo určené.Kupujúci, ako nový držiteľ, je povinný nadobudnúť exemplár len spolu s písomným dokladom preukazujúcim pôvod exemplára, ktorý musí obsahovať údaje podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona.


3. Kupujúci je povinný viesť evidenciu exemplárov, ktorú tvorí:


písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia a pôvod exemplára,


evidencia podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov a vyhlášky MK SR č. 342/1998 Z.z. (pre múzeá s prírodovedným zameraním),


raz ročne (najneskôr do 31.3.) odovzdaný na okresný úrad zoznam držaných a pestovaných exemplárov rastlín (pre botanické záhrady, arboréta, VŠ a SŠ s prírodovedným zameraním, SAV a ďalšie vedecké pracoviská vykonávajúce vedeckovýskumnú činnosť).


4. Pri premiestnení živých exemplárov druhov patriacich do skupiny C a D je osoba zodpovedná za premiestnenie živého exemplára povinná na požiadanie orgánov štátnej správy preukázať jej pôvod.Na vývoz alebo opätovný vývoz exemplára druhu patriaceho do skupiny C je potrebné povolenie MŽP SR, ak zákon neustanovuje inak.Na dovoz exemplárov druhov patriacich do skupiny C a D sa vyžaduje oznámenie o dovoze.
Obrázok užívateľa
štefan
Člen redakcie
 
Príspevky: 2045
Registrovaný: Ned Dec 03, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Levice

Poslaťod Swablik » Str Aug 22, 2007 10:04 pm

nemoze to niekto prelozit do ludskej reci? prave som zistil ze moja jasterka je v zozname CITES co vypisal stefan..
Obrázok užívateľa
Swablik
 
Príspevky: 253
Registrovaný: Uto Aug 14, 2007 2:56 pm
Bydlisko: Spišský Štvrtok


Späť na CITES

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron