Nová právna úprava v oblasti obchodu

Všetko okolo zákonov,skúsenosti s prístupom úradníkov, uplatňovanie CITESu v praxi...

Moderátor: štefan

Nová právna úprava v oblasti obchodu

Poslaťod štefan » Pon Jan 08, 2007 10:02 pm

Nová právna úprava v oblasti obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Slovenská republika ešte ako súčasť Československa pristúpila dňa 28. mája 1992 k Dohovoru o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (tzv. dohovor CITES) a ako samostatná republika potvrdila svoje členstvo k 1. januáru 1993. V súlade s čl. 8 a 14 tohto dohovoru boli pretransformované povinnosti z neho vyplývajúce do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z.z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín.

Členské štáty Európskej únie, ktoré sú tiež členmi dohovoru CITES, prijali v súlade s čl. 14 dohovoru CITES do právneho poriadku Európskej únie prísnejšiu právnu úpravu ako ustanovuje dohovor CITES. Vzhľadom na túto skutočnosť vyplynula potreba zosúladenia existujúcej právnej úpravy uvedenej problematiky v Slovenskej republike s príslušnými normami Európskej únie v rámci procesu aproximácie nášho právneho poriadku.

Dňa 19. februára 2002 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 10. mája 2002 uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 237/2002 Z.z.

Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a vyhláška MŽP SR č. 346/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "vyhláška") nadobudli účinnosť dňa 1. júla 2002.

Zákon tvorí jasný a pevný rámec právnej regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín kontrolou medzinárodného obchodu s nimi uskutočňovaného, ktorý je hneď po priamom ničení ich biotopov druhým najvážnejším faktorom spôsobujúcim ich vymieranie vo voľnej prírode. Predmetom právnej úpravy zákona je najmä ustanovenie podmienok na dovoz, vývoz, opätovný vývoz a tranzit vybraných druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ustanovenie niektorých ďalších opatrení na zabezpečenie ich ochrany a evidencie na území Slovenskej republiky, úprava pôsobnosti orgánov štátnej správy na úseku nakladania s exemplármi a úprava zodpovednosti za porušenie povinností ustanovených zákonom.

Je potrebné zdôrazniť, že predmetom zákona nie sú len živé a neživé exempláre, ale aj časti a výrobky z nich (napr. slonovina, surová alebo spracovaná koža, kabelky, topánky, náramky na hodinky, lieky, čaje, rastlinné výťažky...).

Zákon je rozdelený na sedem častí, ktoré upravujú

• v prvej časti základné ustanovenia, v ktorej je definovaný predmet právnej úpravy, skupiny ohrozených druhov a vymedzenie základných pojmov,

• v druhej časti podmienky dovozu, vývozu a opätovného vývozu a tranzitu exemplárov,

• v tretej časti komerčnú činnosť a premiestnenie exemplárov,

• v štvrtej časti evidenciu, preukázanie pôvodu a nezameniteľné označenie exemplárov,

• v piatej časti kompetencie orgánov štátnej správy a vedecký orgán Slovenskej republiky,

• v šiestej časti zodpovednosť za porušenie povinností,

• v siedmej časti spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. Podľa stupňa ohrozenia a podmienok ochrany sa ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, na ktoré sa vzťahuje zákon, rozdeľujú do štyroch skupín A, B, C a D a ich zoznam je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky. Podľa § 2 ods. 6 zákona do skupín A až D patria aj vzájomné krížence druhov zaradených do týchto skupín ako aj krížence druhov zaradených do skupín A až D s druhmi, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z týchto skupín. Exempláre druhov sú zaradené do skupín A až D v rozsahu ustanovenom vysvetlivkami v prílohe č. 1 vyhlášky. Pri určovaní, či ide o exemplár podľa zákona, je preto nevyhnutné preštudovať si všetky skratky, poznámky a odkazy uvedené pri predmetnom druhu.

Tým, že zoznam druhov patriacich do skupín A až D je širší ako zoznam druhov uvedených v prílohách I až III dohovoru CITES, sa od 1. júla 2002 dostali pod režim zákona aj druhy, ktoré dovtedy neboli u nás chránené a ktoré sa nachádzajú v držbe fyzických osôb alebo právnických osôb na území Slovenskej republiky, napríklad korytnačka písmenková ozdobná (Trachemys scripta elegans), druhy Lophura bulweri, L. diardi, L. hatinhensis (čeľaď bažantovité), Liolaemus gravenhorstii (leguán), štrkáč jednofarebný (Crotalus unicolor), niektoré druhy motýľov napr. z čeľade vidlochvostovité. V prílohe č. 1 vyhlášky sú to druhy, za názvom ktorých nie je uvedené číslo prílohy dohovoru CITES.

Dovoz, vývoz, opätovný vývoz a tranzit exemplárov

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany prírody a krajiny (ďalej len “ministerstvo”) vydáva povolenia na dovoz, vývoz a opätovný vývoz exemplárov. Povolenie na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov sa vydáva na základe žiadosti, ktorého vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky. K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov musia byť priložené príslušné prílohy, ktoré sa taxatívne vymenúvajú. Takáto právna úprava je v záujme najmä samotných žiadateľov o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz, ktorí budú dopredu vedieť aké náležitosti má obsahovať ich žiadosť, aké doklady je potrebné k nej doložiť, čo napomôže aj k urýchlenejšiemu vybavovaniu jednotlivých žiadostí.

Na dovoz exemplárov druhov patriacich do

• skupiny A a B sa vyžaduje povolenie na dovoz pred vstupom na územie Slovenskej republiky; doba platnosti povolenia na dovoz je najviac 12 mesiacov,

• skupiny C a D sa vyžaduje oznámenie o dovoze pri vstupe na územie Slovenskej republiky. V § 10 zákona sa upravujú niektoré obmedzenia dovozu exemplárov druhov patriacich do skupín A a B a podrobnosti sú upravené v § 9 a prílohe č. 8 vyhlášky, ktorá obsahuje zoznam druhov exemplárov a štátov, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie dovozu. Existencia obmedzenia dovozu bráni ministerstvu vydať povolenie na dovoz exemplára patriaceho do skupiny A alebo B, na ktorého sa obmedzenie vzťahuje, a teda žiadosť na vydanie povolenia na dovoz takéhoto exemplára bude musieť byť zo strany ministerstva zamietnutá.

Na základe skúseností niektorých členských štátov Európskej únie sa v § 11 ods. 1 písm. a) zákona ustanovuje povinnosť, na základe ktorej musí dovozca ohlásiť ministerstvu čas a miesto plánovaného dovozu exemplárov v množstve väčšom ako 10 v jednej zásielke, a to najmenej 24 hodín pred jeho uskutočnením. Účelom uvedeného ustanovenia je zabezpečiť odbornú identifikáciu dovážaných exemplárov napríklad členom Poradného zboru pre dohovor CITES a kvalifikovanú kontrolu splnenia podmienok dovozu. Za týmto účelom je na ministerstve zriadená osobitná telefonická linka spojená s faxom na čísle 02/5956 2207, na ktorej môže dovozca nahlásiť takýto dovoz, resp. nechať odkaz v odkazovej schránke alebo poslať faxovú správu.

Na vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov patriacich do

• skupiny A a C sa vyžaduje povolenie na vývoz alebo povolenie na opätovný vývoz pred výstupom z územia Slovenskej republiky; doba platnosti povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz je najviac 6 mesiacov,

• skupiny D sa povolenie na vývoz nevyžaduje. Vzor povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz tvorí prílohu č. 5 vyhlášky a ide o medzinárodne uznávaný dokument tzv. CITES permit, ktorého vzor je totožný s tlačivom používaným v Európskej únii. Tento dokument slúži na preukázanie povoleného dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu exemplárov a je jediným platným dokladom, na základe ktorého možno prekročiť štátne hranice Slovenskej republiky s exemplárom druhu chráneným zákonom. Povolenie môžu podpisovať len splnomocnené osoby, ktorých podpisové vzory sú uložené na Sekretariáte dohovoru CITES. Vzhľadom na to, že povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz sa vydávajú vo viacerých vyhotoveniach, zavádza sa systém farebného odlíšenia jednotlivých kópií podľa toho, na aký účel bude daná kópia slúžiť.

Pri prechode hraníc Slovenskej republiky určené časti povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz vypåňajú a potvrdzujú zamestnanci colného orgánu na colnom priechode v mieste vstupu a výstupu. Bez tohto potvrdenia sú povolenia po prekročení hraníc neplatné a prechod exemplárov sa považuje za nelegálny.

Exempláre je možné dovážať na územie Slovenskej republiky, vyvážať z územia Slovenskej republiky ako aj prevážať v režime tranzitu len cez colné letiská a vybrané colné priechody - zoznam colných priechodov je uvedený vo vyhláške MF SR č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky MF SR č. 519/2001 Z.z. Tieto miesta sú po personálnej, ako aj po technickej stránke schopné vykonávať kontrolu exemplárov v súlade so zákonom, lebo je na nich zabezpečená rastlinnolekárska a veterinárna kontrola a zo strany rezortu životného prostredia odborná pomoc colným orgánom v prípade potreby identifikácie exemplárov druhov chránených zákonom za pomoci členov Poradného zboru pre dohovor CITES.

Zároveň sa v zákone taxatívne vymenovávajú prípady dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu exemplárov, pri povoľovaní ktorých sa niektoré z ustanovených podmienok na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz nepoužijú, resp. sa použijú v modifikovanej podobe alebo vôbec neplatia, napr. ak ide o spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi, exempláre osobného a rodinného charakteru, exempláre patriace vedcom alebo vedeckým inštitúciám zapísaným v osobitnom zozname na ministerstve, ak zásielky exemplárov v rámci výpožičiek, darov a výmen medzi vedcami a vedeckými inštitúciami sú označené vyplneným štítkom uvedeným v prílohe č. 7 vyhlášky.

V § 21 zákona sa upravujú podmienky pre exempláre, ktoré sú prepravované cez územie Slovenskej republiky v režime tranzitu. Tranzit je preprava exemplára medzi dvoma bodmi mimo Slovenskej republiky cez územie Slovenskej republiky od vstupného colného orgánu po výstupný colný orgán, pričom exemplár sa zasiela menovite uvedenému príjemcovi zásielky mimo územia Slovenskej republiky a počas jeho prepravy akékoľvek prerušenie prepravy vyplýva len z požiadaviek osobitných predpisov a charakteru prepravy. Na tranzit exemplárov cez územie Slovenskej republiky sa povolenie na dovoz alebo oznámenie o dovoze nevyžaduje. Exempláre, ktoré sú uvedené v prílohách dohovoru CITES, musia byť sprevádzané len platným povolením na vývoz alebo povolením na opätovný vývoz alebo iným dokladom preukazujúcim pôvod exemplárov vydaným v súlade s dohovorom CITES a špecifikujúcim miesto ich určenia mimo územia Slovenskej republiky.

Komerčná činnosť

Zákon upravuje podmienky výnimočného využitia exemplárov druhov patriacich do skupiny A a B na komerčné činnosti. Podľa § 22 ods. 1 zákona sa zakazuje kúpa a ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti, predaj [podľa § 2 písm. q) aj nájom, barterový obchod, výmena alebo akýkoľvek iný spôsob prevodu exemplára], držba na predaj, ponuka na predaj [podľa § 2 písm. r) aj akákoľvek obdobná činnosť vrátane inzerátu a reklamy alebo obstarania inzerátu a reklamy na predaj a výzvy na obchod] alebo preprava na účely predaja, ako aj iné využitie za úhradu exemplárov druhov patriacich do skupiny A alebo B.

Zákon zároveň ustanovuje určité podmienky, za splnenia ktorých platí generálna výnimka z citovaného zákazu pre exempláre vyplývajúce priamo zo zákona a tiež vymenováva prípady, v ktorých môže ministerstvo povoliť v rámci správneho konania individuálnu výnimku zo zákazu na komerčnú činnosť.

V súlade s § 22 ods. 5 zákona ministerstvo obmedzilo a zakázalo držbu živých exemplárov vybraných druhov živočíchov patriacich do skupiny A. V § 11 vyhlášky sa zakázala držba všetkých druhov primátov patriacich do skupiny A a z čeľade mačkovitých druhov Acinonyx jubatus, Panthera onca, Panthera pardus, Panthera tigris a poddruhov Panthera leo persica, Puma concolor cotyi, Puma concolor costaricensis a Puma concolor cougar. Výnimka zo zákazu bola ustanovená len pre

• zoologické záhrady,

• záchytné strediská pre živočíchy - umiestňujú sa v nich exempláre, ktoré sa stali vlastníctvom štátu napríklad na základe rozhodnutia o prepadnutí exemplára, o jeho zhabaní, nájdené exempláre,

• osoby zapojené do medzinárodného záchranného programu pre daný druh (osoba musí preukázať zapojenie ním držaného exemplára do takéhoto programu, ináč sa naň oslobodenie nemôže vzťahovať).

Podľa § 39 ods. 9 zákona sa však zákaz podľa § 22 ods.5 zákona nevzťahuje na toho, kto ku dňu obmedzenia alebo zákazu držby živých exemplárov patriacich do skupiny A má v držbe také exempláre; vo vzťahu k druhom uvedeným v § 11 vyhlášky teda na toho, kto mal takéto druhy v legálnej držbe do 30. júna 2002. To znamená, že po tomto termíne sa okruh osôb majúcich v držbe druhy podliehajúce zákazu držby nebude rozširovať.

Zákon tiež ustanovuje povinnosť podnikateľom, ktorí predávajú exempláre, správcom trhoviska a organizátorom búrz informovať na vhodnom a viditeľnom mieste kupujúcich o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona pri držbe kupovaného exemplára, rovnako ako o podmienkach chovu živých exemplárov, ktoré ponúkajú na predaj v obchode, na trhovisku alebo burze.

Premiestnenie živých exemplárov na území Slovenskej republiky

Zákon ustanovuje v § 23 permanentnú kontrolu podmienok držby najprísnejšie chránených živých exemplárov tým, že každá zmena umiestnenia živých exemplárov druhov patriacich do skupiny A na území Slovenskej republiky si bude vyžadovať predchádzajúci súhlas ministerstva vydávaný v správnom konaní. Súhlas na premiestnenie sa nevyžaduje na živé exempláre druhov patriacich do skupiny A, ktoré sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí alebo umelo vypestovanými, lebo takéto exempláre sa v danom prípade považujú za exempláre druhov patriacich do skupiny B.

Pri premiestnení živých exemplárov druhov patriacich do skupiny B a druhov patriacich do skupiny A narodených a odchovaných v zajatí alebo umelo vypestovaných sa ustanovuje povinnosť pre pôvodného držiteľa exemplára informovať nového držiteľa o vhodných podmienkach chovu alebo pestovania premiestňovaných exemplárov.

Evidencia exemplárov

Každý, kto má v držbe exempláre mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, je povinný viesť o exemplároch evidenciu. Sú to všetci držitelia živých i neživých exemplárov rastlín i živočíchov druhov zaradených do skupiny A až D vrátane krížencov v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 vyhlášky. Spoločnou povinnosťou týchto držiteľov je mať evidenčné číslo, o pridelenie ktorého by mal držiteľ požiadať vedecký orgán SR (Štátna ochrana prírody SR, vedecký orgán SR, Hanulova 5/D, P.O.BOX 155, 840 02 Bratislava, č. telefónu 02/65411960, č. faxu 02/6428 3982), ktorý podľa § 30 ods. 2 písm. i) zákona vedie evidenciu takýchto osôb.

I. RASTLINY

V § 25 zákona sa vymedzujú nasledovné spôsoby vedenia evidencie o exemplároch rastlín:

Držitelia živých exemplárov rastlín z prílohy I dohovoru CITES na evidenčnom zozname
Držitelia neživých exemplárov rastlín z prílohy I dohovoru CITES a držitelia všetkých ostatných exemplárov (živých i neživých) rastlín druhov zaradených do skupiny A až D písomnými dokladmi, ktoré preukazujú spôsob ich nadobudnutia a pôvod
Múzeá s prírodovedným zameraním podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov a vyhlášky MK SR č. 342/1998 Z.z.
Botanické záhrady, arboréta, VŠ a SŠ s prírodovedným zameraním, SAV a ďalšie vedecké pracoviská vykonávajúce vedeckovýskumnú činnosť raz ročne (najneskôr do 31.3.) odovzdajú na okresný úrad zoznam držaných a pestovaných exemplárov rastlín

II. ŽIVOČÍCHY

§ 25 zákona sa vymedzujú nasledovné spôsoby vedenia evidencie o exemplároch živočíchov:

Druhová karta plazy, vtáky, cicavce živé exempláre aj vývinové štádiá nevedie sa u exemplárov druhov z prílohy č. 12 vyhlášky
Kniha chovu bezstavovce, ryby, obojživelníky živé exempláre aj vývinové štádiá
Doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia a pôvod plazy, vtáky, cicavce, ryby, obojživelníky, bezstavovce neživé exempláre
--------------------------------------------------------------------------------
exempláre druhov z prílohy č. 12 vyhlášky
--------------------------------------------------------------------------------
aj vývinové štádiá
--------------------------------------------------------------------------------Múzeá s prírodovedným zameraním podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov a vyhlášky MK SR č. 342/1998 Z.z.
VŠ a SŠ s prírodovedným zameraním, SAV a ďalšie vedecké pracoviská vykonávajúce vedeckovýskumnú činnosť raz ročne (najneskôr do 31.3.) odovzdajú na okresný úrad zoznam držaných a chovaných exemplárov živočíchovPodľa § 25 ods. 10 zákona sa evidenčnému zoznamu, druhovej karte a knihe chovu priznáva štatút verejnej listiny, čím sa zabezpečí zvýšená právna ochrana pred ich falšovaním alebo pozmeňovaním, keďže takýmto konaním môže byť naplnená skutková podstata trestného činu podľa § 176 Trestného zákona.

Preukázanie pôvodu exemplára

Zákonom sa ustanovuje povinnosť pre každého, kto má v držbe exempláre mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, preukazovať ich pôvod. Taxatívne sa vymedzuje, aký typ pôvodu je zákonom vyžadovaný a každý takýto pôvod musí držiteľ exemplára preukázať písomnými dokladmi uvedeným v zákone. V opačnom prípade sú exempláre považované za exempláre s neznámym pôvodom a môžu byť zhabané.

Držiteľ živých plazov, vtákov a cicavcov (okrem druhov, ktoré sú exemplármi narodenými alebo odchovanými v zajatí a nadobudnutými na území Slovenskej republiky a ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 12 vyhlášky) je povinný vystaviť pre exempláre preukaz o pôvode exemplára živočícha (ďalej len "preukaz o pôvode"). Preukaz o pôvode vypåňa držiteľ podľa pokynov pre vyplnenie, okrem kolónky "pôvod", ktorú vypåňa okresný úrad na základe písomných podkladov predložených držiteľom. Ustanovuje sa, aký pôvod je možné určiť na základe predloženia akých dokladov, ako aj lehoty v ktorých musí okresný úrad určiť pôvod exemplára.

Preukaz plní funkciu "identifikačnej karty" pre živočíchy a pri každom prevode exemplára sa odovzdáva jeho originál spolu so živočíchom novému držiteľovi (ten, kto drží exemplár, by mal mať k nemu vždy aj príslušný preukaz o pôvode, týka sa to každého premiestnenia exemplára na území Slovenskej republiky). Preukaz o pôvode je verejná listina.

V prípadoch, kedy okresný úrad nebude môcť určiť pôvod exemplára, preukaz o pôvode nepotvrdí. Takýto preukaz je neplatný. Za neplatný sa považuje aj preukaz vydaný na základe nepravdivých údajov a preukaz, v ktorom je pôvod exemplára určený v rozpore so zákonom. Nový preukaz o pôvode na exempláre, na ktoré už bol raz vydaný neplatný preukaz je možné vydať, iba ak vyšli najavo nové skutočnosti jednoznačne preukazujúce pôvod exemplára. Za neplatný sa považuje aj akýkoľvek iný doklad vydaný na základe neplatného preukazu o pôvode.

Nezameniteľné označenie exemplárov

Vybrané živé exempláre živočíchov musia byť nezameniteľne označené. Náklady na označenie bude znášať ten, kto má živočíchy v držbe. Nezameniteľné označenie živočíchov sa bude vykonávať pod dohľadom zamestnanca okresného úradu alebo ním poverenej odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny, ak okresný úrad neurčí inak. V snahe predísť opakovanému použitiu označenia z uhynutého alebo usmrteného živočícha napr. na nového nelegálne získaného živočícha z voľnej prírody sa stanovuje postup v prípade straty alebo znehodnotenia nezameniteľného označenia, spôsob vydania náhradného nezameniteľného označenia.

Podrobnosti o nezameniteľnom označovaní a zoznam exemplárov, ktoré sa nezameniteľne označujú upravuje § 15 vyhlášky, v ktorom sa zavádza spôsob nezameniteľného označovania živých exemplárov stavovcov patriacich do skupiny A a B.


Zodpovednosť za porušenie povinností

Zákon vo svojej šiestej časti upravuje problematiku porušenia povinností zo strany podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany exemplárov. Taxatívne sú presne vymedzené jednotlivé priestupky a iné správne delikty s konkrétnym odvolaním sa na ustanovenie, ktoré konkrétnu povinnosť upravuje. Osobitne sa upravuje inštitút zaistenia veci, ktorý sa použije v prípade porušenia zákona. Ustanovuje sa osobitné oprávnenie, v zmysle ktorého môže okresný úrad alebo inšpekcia zhabať exempláre. Zákon taxatívne určuje dôvody i postup pri zhabaní exemplárov, s ktorými sa nakladá v rozpore so zákonom.

Najmä pre účely posudzovania závažnosti protiprávneho konania a vypracovania znaleckých posudkov sa upravuje problematika spoločenskej hodnoty exemplárov. Upravuje sa, že spoločenskú hodnotu exemplárov určuje vedecký orgán Slovenskej republiky okrem spoločenskej hodnoty niektorých exemplárov, ktoré sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov na území Slovenskej republiky (ich spoločenskú hodnotu upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z.z.).

Prechodné ustanovenia

Prechodné ustanovenia podľa § 39 zákona upravujú postup na zosúladenie doteraz vykonávaných činností, na ktoré sa bude vzťahovať režim podľa zákona s jeho požiadavkami (napríklad postup pri konaniach začatých podľa doterajších predpisov, lehota na zosúladenie dosiaľ vedenej evidencie s požiadavkami novej právnej úpravy). Zároveň sa upozorňuje na niektoré nové povinnosti, ktoré držiteľom exemplárov nadobudnutým pred účinnosťou zákona z neho vyplývajú v závislosti od toho, či ide o druhy dosiaľ nechránené v SR alebo druhy, na ktoré sa vzťahovala ochrana podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, napríklad

• § 39 ods. 1 sa vzťahuje na vykonávanie komerčnej činnosti s exemplármi, ktorá bola vykonávaná už pred účinnosťou zákona, t.j. do 30. júna 2002, podľa doterajšej právnej úpravy sa nevyžadovalo na jej výkon žiadne rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny a držiteľ exemplárov chce takúto činnosť vykonávať aj naďalej po účinnosti zákona. Do konca septembra 2002 je ten, kto chce naďalej vykonávať takúto činnosť, povinný podať si žiadosť s náležitosťami podľa § 24 ods. 1 zákona na ministerstvo, pričom žiadateľ bude musieť tiež preukázať skutočnosť, že naozaj takúto činnosť vykonával pred účinnosťou zákona a tiež preukázanie pôvodu, resp. legálnosti nadobudnutia exemplára. Je potrebné zdôrazniť, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na toho, kto chce začať vykonávať komerčnú činnosť s exemplármi až po účinnosti zákona (nemôže ju vykonávať, kým mu nebude právoplatne povolená výnimka na jej vykonávanie, ak sa podľa zákona vyžaduje),

• § 39 ods. 4 upravuje vedenie evidencie exemplárov zo strany osôb, ktoré ju viedli podľa legislatívy platnej do 30. júna 2002 v tom smere, že je potrebné ju zosúladiť s evidenciou podľa zákona, napríklad s tým súvisí aj povinnosť požiadať vedecký orgán SR o pridelenie evidenčného čísla. Ak tak držiteľ do 3 mesiacov neurobí, postupuje sa tak, akoby evidenciu podľa zákona vôbec neviedol,

• § 39 ods. 5 upravuje vedenie evidencie živých exemplárov zo strany osôb, ktoré nemali povinnosť viesť ju podľa legislatívy platnej do 30. júna 2002 a nový zákon im túto povinnosť ukladá (povinnosť mať pridelené evidenčné číslo majú podľa zákona všetky osoby, ktoré majú v držbe živé i neživé exempláre rastlín i živočíchov druhov patriacich do skupiny A až D). Tieto osoby majú v držbe živé exempláre, na ktoré sa povinnosť viesť evidenciu začala vzťahovať až od účinnosti zákona. Medzi takéto exempláre patria exempláre tých druhov rastlín i živočíchov, ktoré do skupín A až D zaradila Európska únia a o takýchto exemplároch musí byť vedená evidencia v súlade so zákonom a vyhláškou najneskoršie do konca septembra 2002,

• § 39 ods. 6 osobitne upravuje povinnosť pre toho, kto ku dňu účinnosti zákona má v držbe neživé exempláre, zaslať na okresný úrad ich zoznam najneskoršie do konca septembra 2002. Pod neživým exemplárom sa rozumie napr. akákoľvek trofej, koža, dermoplastický preparát, lebka, medvedí žlčník, výrobok (napríklad opasok, remienok na hodinky, kabelka, topánky), sušené rastliny, herbárové položky, zbierky a podobne. V zozname je potrebné uviesť najmä slovenské alebo vedecké meno exemplára, jeho opis (napr. koža, lebka, parohy, slonovinové ťažidlo), množstvo (napr. 4 kusy vypreparovaných jedincov v celku), dátum a spôsob nadobudnutia. Držiteľ neživých exemplárov musí uviesť v zozname minimálne tieto údaje, aby si splnil zákonom stanovenú povinnosť. V prípade údajov "dátum" a "spôsob nadobudnutia" uvedie všetky údaje, ktoré sú mu v čase spracovávania zoznamu známe, napr. v prípade dátumu u starších neživých exemplárov bude postačujúce aj uvedenie iba predpokladaného roku ich nadobudnutia, ak držiteľovi nie je známy bližší časový údaj. Spôsob nadobudnutia neživých exemplárov pred účinnosťou zákona môže byť rôznorodý. Okrem neživých exemplárov získaných vlastným lovom, môže ísť o neživé exempláre získané napr. dedením, kúpou, darovaním, nájdením. Cieľom uvedeného ustanovenia je výrazne oddeliť neživé exempláre nadobudnuté pred účinnosťou zákona od neživých exemplárov nadobudnutých odo dňa účinnosti zákona. Táto povinnosť sa vzťahuje i na držiteľov exemplárov druhov, ktoré do skupín A až D zaradila Európska únia. Ak si držiteľ neživých exemplárov splní zákonom stanovenú povinnosť, a teda v stanovenej lehote zašle príslušný zoznam na okresný úrad, nevzťahuje sa na neho povinnosť viesť o exemplároch uvedených v zozname evidenciu podľa § 25 ods. 6 zákona,

• § 39 ods. 7 sa vzťahuje na držiteľov tých exemplárov, ktoré museli byť nezameniteľne označené v zmysle § 11 ods. 1 a prílohy č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 93/1999 Z.z. Dôležité je upozorniť držiteľov exemplárov označených deliteľným plombovateľným krúžkom podľa doterajšej právnej úpravy, že tento spôsob označenia je akceptovateľný i v zmysle novej právnej úpravy, avšak iba na území Slovenskej republiky a iba pre exempláre takto označené pred 1. júlom 2002. Pokiaľ by držiteľ takto označený exemplár chcel vyviesť, je povinný ho nezameniteľne označiť mikročipom v súlade s § 27 zákona a § 15 vyhlášky,

• § 39 ods. 8 ukladá držiteľovi povinnosť nezameniteľne označiť všetky živé exempláre stavovcov (cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky a ryby) druhov patriacich do skupiny A alebo B nadobudnutých pred 1. júlom 2002, na ktoré sa podľa vyhlášky MŽP SR č. 93/1999 Z.z. táto povinnosť nevzťahovala a zákon a vyhláška takúto povinnosť upravuje, a to najneskôr do konca decembra 2002.
Obrázok užívateľa
štefan
Člen redakcie
 
Príspevky: 2045
Registrovaný: Ned Dec 03, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Levice

Späť na CITES

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron