Stránka 1 z 1

Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na premiestnenie

PoslaťNapísal: Pon Jan 08, 2007 10:04 pm
od štefan
Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov
Žiadosť o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov obsahuje najmä

• identifikačné údaje o žiadateľovi vrátane čísla faxu a telefónu a evidenčného čísla určeného vedeckým orgánom,

• názov a opis exemplára, prípadne aj spôsob jeho označenia a presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 26,

• čas a spôsob premiestnenia najmä s prihliadnutím na ustanovenia § 23 ods. 7,

• opis pestovného alebo chovného zariadenia, v ktorom budú živé exempláre umiestnené.

Ak sa žiadosť týka exemplárov, pre ktoré bola v minulosti obdobná žiadosť o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov zamietnutá, musí sa v žiadosti uviesť aj informácia o tomto zamietnutí.

Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok pre vydanie súhlasu.

Každá žiadosť a s ňou súvisiace doklady musia byť vyhotovené písomne a v štátnom jazyku.

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou.

Konanie začína doručením kompletnej žiadosti.